Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2008

Τα βήματα ενός σχεδίου εργασίας (project) για να μη χανόμαστε

α. Σχεδιασμός του σχεδίου εργασίας
1. Επιλογή Θέματος
2. Ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης
3. Καθορισμός των στόχων του σχεδίου εργασίας
4. Οργάνωση των μαθητών σε ομάδες και επιμερισμός εργασιών

β. Εφαρμογή του σχεδίου εργασίας

5. Κατάστρωση χρονοδιαγράμματος
6. Εκτέλεση δραστηριοτήτων με αλληλοενημέρωση των ομάδων και διαμορφωτική αξιολόγηση

7. Σύνθεση των επιμέρους εργασιών

8. Δημοσιοποίηση Γνωστοποίηση του σχεδίου εργασίας

γ. Αξιολόγηση του project
9. Τελική αξιολόγηση του σχεδίου εργασίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: