Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Λογισμικά για την εκπαίδευση

Λογισμικά για την εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά λογισμικά είναι εκείνα που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με στόχο να χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία και στην μάθηση.
Interactive Physics. Περιβάλλον προσομοίωσης για την φυσική. Καλύπτει την μηχανική και εν μέρει τον ηλεκτρομαγνητισμό.
Microworlds Pro
Μια έκδοση της γλώσσας Logo με πολύ φιλικό περιβάλλον. Λογισμικό γενικής χρήσης.
Geometry Sketchpad
Περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας.
Modellus. Περιβάλλον δημιουργίας μαθηματικών μοντέλων με δυνατότητες πρόσθεσης κίνησης και πολλαπλών αναπαραστάσεων. Function Probe
Λογισμικό μαθηματικών.
Αβάκιο (e-Slate)
Component based εκπαιδευτικό λογισμικό γενικής χρήσης
CMapTools
Λογισμικό κατασκευής εννοιολογικών χαρτών.
MBL
Microcomputer Based Laboratories
Turtle Tracks
Logo interpreter και runtime environment εξ' ολοκλήρου σε Java. Μηχανουργείο (MachineLab)
Λογισμικό που συνδυάζει τις τρισδιάστατες προσομοιώσεις με την Logo.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Χρήσιμο Υλικό για τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά, από τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης Δασκάλων στη Χρήση της Πληροφορικής στην ΚΥΠΡΟ.

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Ο δικτυακός τόπος αποβλέπει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και στην παρουσίαση εφαρμογών ανοικτού κώδικα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το χώρο της εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: