Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70/ΠΕ60
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: Τρεις (3)
Υποθέστε ότι είστε επιμορφωτής εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70/ΠΕ60.
Υποστηρίξτε τη δική σας διδακτική προσέγγιση για ένα από τα
παρακάτω θέματα, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με την αξιοποίηση των ποικίλων εκπαιδευτικών
δυνατοτήτων και διευκολύνσεων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.):
ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
(α) Γλώσσας: Διδασκαλία του γραπτού λόγου (Ε΄ Τάξη)
(β) Μαθηματικών: Η έννοια της κλασματικής μονάδας και του
κλασματικού αριθμού (Δ΄Τάξη)
(γ) Ιστορίας: Η Αθηναϊκή Κοινωνία στην εποχή του Περικλή (Δ΄Τάξη)
(δ) Φυσικών Επιστημών: Εξάτμιση και υγροποίηση, βρασμός, ο κύκλος
του νερού (ΣΤ΄ Τάξη)
ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
(α) Προμαθηματικές έννοιες
(β) Προαναγνωστικές, προγραφικές έννοιες
Ο διατιθέμενος χρόνος για το μάθημα στο σχολείο, ανάλογα με το θέμα,
είναι 2 έως 4 διδακτικές ώρες.
Θεωρήστε ως δεδομένο ότι στο σχολείο υπάρχουν οι απαραίτητες
υποδομές για την υλοποίηση της προσέγγισής σας.


Λάβετε ταυτόχρονα υπόψη σας ότι απευθύνεστε σε εκπαιδευτικούς με
διαφορετικές απόψεις, εμπειρίες, ανάγκες, κίνητρα και στάσεις, οι οποίοι
πιθανόν να διατυπώνουν επιφυλάξεις για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη
διδασκαλία.
Η αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης που θα προτείνετε θα γίνει με
τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Την τεκμηρίωση της διδακτικής προσέγγισης (παιδαγωγικές
προσεγγίσεις ή/και αρχές)
2. Την τεκμηρίωση των επιλογών σε ό,τι αφορά τα μέσα ή/και τις
υπηρεσίες των ΤΠΕ που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν (γιατί
επιλέγετε να χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό ή/και μια συγκεκριμένη
υπηρεσία του Διαδικτύου και γιατί με τον συγκεκριμένο τρόπο).
3. Την εκτίμηση για τις αναμενόμενες κοινές αντιλήψεις ή/και
παρανοήσεις των μαθητών για το επιλεγμένο θέμα.
4. Την πολύπλευρη προσέγγιση του επιλεγμένου θέματος.
5. Τα καινοτόμα στοιχεία που εισάγονται (πρέπει να εξηγούνται
λεπτομερώς και να τεκμηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής τους. Μπορεί
να προταθεί ακόμη και σημαντική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο
προσεγγίζεται το θέμα στο σχολικό βιβλίο αρκεί να τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα αυτή).
6. Την κριτική θεώρηση των χρησιμοποιούμενων μέσων και υπηρεσιών
των ΤΠΕ (η χρήση των προτεινόμενων μέσων δημιουργεί νέα
προβλήματα και ποια; θέτει νέα ζητήματα και ποια; κτλ).
7. Την πληρότητα του σχεδιασμού.
Σε ό,τι αφορά στα μέσα και τις υπηρεσίες των Τ.Π.Ε. που θα προτείνετε
να χρησιμοποιηθούν, διευκρινίζεται ότι:


1. Μπορείτε να αναφέρεσθε σε κατηγορίες λογισμικών (π.χ.
επεξεργαστής κειμένου, εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοιώσεων,
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια κτλ).
2. Μπορείτε να αναφέρεσθε σε υπηρεσίες των ΤΠΕ (π.χ. υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης, κτλ).
3. Αν στην κατηγορία/κατηγορίες λογισμικού που προτείνετε να
χρησιμοποιηθεί/χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν τίτλοι λογισμικού που
έχουν παραχθεί ή προσαρμοσθεί για το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα από το ΥΠΕΠΘ, πρέπει να αναφερθείτε συγκεκριμένα σε
αυτό/αυτά. Αν δεν επιλέξετε ένα από αυτά, πρέπει να τεκμηριώσετε
γιατί οδηγηθήκατε σε άλλη επιλογή. Επίσης, αυτό που τελικά
προτείνετε πρέπει να είναι κάποιο άλλο υπαρκτό λογισμικό ή κάποιο
«ιδεατό» αλλά εφικτό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κλάδος). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν μετά το πέρας της
εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 14.30 μ.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2 σχόλια:

Administrator tou blog είπε...

Πέτρο, θα το βάλω στους μόνιμου συνδέσμους στην δεξιά στήλη.

Administrator tou blog είπε...

Πέτρο, θα το βάλω στους μόνιμου συνδέσμους στην δεξιά στήλη.